Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår

1. Generelt

Alle håndverkstjenester og tilbud fra Montasje Team skjer utelukkende på grunnlag av disse vilkår. Andre vilkår gjelder kun dersom de er akseptert av Montasje Team i skriftlig form. Dette gjelder også for det tilfelle at kunden bekrefter et tilbud fra Montasje Team under henvisning til egne forretnings- eller innkjøpsvilkår. Med mindre andre frister er avtalt gjelder tilbudene fra Montasje Team for en måned fra tilbudsdato. Avviker bestillingen fra tilbud, er tilbudet ikke gjeldene. Tilsendte tilbud er ikke bindende og utgjør ikke en bestilling. Først etter skriftlig aksept av kunden, og påfølgende ordrebekreftelse fra Montasje Team, anses tjenesten å ha blitt bestilt. Kunden aksepterer mundlige avtaler ang  arbeid og materialer om ikke noe annet er skriftlig avtalt under påbegynt arbeid  i tilfelle det skulle være behov for  endringer .Våre standard leveringsbetingelser vil også bli benyttet i eventuelle fremtidige saker, med mindre annet avtales særskilt.

2. Omfanget av tjenesten

Som grunnlag til oppdraget gjelder i utgangspunktet vårt tilbud. Vårt tilbud er også fakturagrunnlag, med mindre annet avtales. Hvis tilbud er lagt etter tegninger, så følger fakturering etter oppmåling av faktisk behandlete flater, utførte arbeider og kontraktstandardpriser. Alle utførte arbeider som kommer i tillegg, og er ikke med i tilbud, skal avregnes etter timepris. Dette gjelder også eventuelt merarbeid pga. flytting av møbler, de- og montasje av elektronisk utstyr osv., hvis ikke noen annet er skriftlig avtalt.  Medgått tid noteres fortløpende, og minste timeenhet er 30 minutter. Oppdraget anses avsluttet når det oppdraget som er beskrevet i tilbudet er utført, med mindre oppdraget er blitt utvidet underveis.

Når tilbudet er akseptert av kunden så er det bindende i sin helhet. Hvis enkelte post i tilbudet trekkes ut fra kunden underveis, så er tilbudet ikke lenger gyldig og hittil utførte arbeider avregnes med timesats. Alle materialer som er bestilt i sammenheng med oppdraget må erstattes.

3. Opphavsrettigheter

Tilsendte tilbud, oppmålinger, tegninger osv. er vårt åndsverk. Videreføring til tredje personer er ikke tillat.

4. Ansvar og garanti

Montasje Team jobber etter norsk lovverk og forholder seg til gjeldende regler og garantier. Vårt ansvar gjelder våre materialer og arbeid dvs det som vi selv ha kjøpt inn og solgt og montert men ikke materialer som kunden selv har skaffet.

Når vårt arbeid bli skadet eller ødelagt av tredje personer, eller gjennom hendelsene som „force majeure “(dvs. brann, flom, jordskjelv og liknende), er bestiller ikke dispensert fra betalingsforpliktelser. Eventuelle reparasjoner trenger en spesiell avtale. Alt arbeid utføres fagmessig, i henhold til godt håndverksarbeid. Utførelse og bemanning fastsettes av Montasje Team. Unntatt fra garantien er generelt alle bevegelige fuger, såkalte vedlikeholds fuger, f.eks. akryl- og silikonfuger, samt alle skader i overflaten som er forårsaket gjennom bevegelser i underlaget, dvs. skader gjennom „krymping “eller „utvidelse “det gjelder underkonstruksjoner av tre, paneler og kledninger, søyler, drager osv. Dessuten gjelder garantien ikke platekonstruksjoner, f.eks. tre- eller gipsplater, unntatt disse er montert av Montasje Team.  Underkonstruksjoner er ikke synlig etter montasje og derfor kan vi ikke utelukke eventuelt sprekkdanning pga. mangelfull montasje fra tredje. I tilfelle materialet blir levert av oppdragsgiveren, må oppdragsgiveren sørge for at materialet er egnet til utførelse i kvalitet, mengde og fargevalg. Montasje Team overta ikke garanti og ansvar på kvalitet og fargevalg hvis materialet ikke ble levert av Montasje Team.

 5. Tidsfrister

Montasje Team prøve å holde seg på avtalt tidsfrister, ved ute arbeid jobber vi kun så lenge regn, is og snø tillater, helse og elektrisk verktøy må tas vare på. Dagsmuld har verken forbruker eller Montasje Team krav på så lenge det ikke er skriftlig akseptert av begge parter. Vi aksepterer juridisk bindende tidsfrister bare med en skriftlig avtale.

6. Ferdigstilling og fakturering

Bestiller plikter å sjekke og godkjenne arbeidet omgående etter ferdigstilling og åpenbare mangler skal omgående meldes skriftlig til Montasje Team. Dersom kunde forsømmer dette gjelder arbeid som akseptert, med mindre det dreier seg om en mangel som ikke var synlig ved den første undersøkelsen. Dersom arbeidet er mangelfullt så skal den meldes omgående til Montasje Team. Montasje Team faktureres i utgangspunktet etter ferdigstilling med 7 dagers betalingsfrist Vi har rett til å forhøye timesatsene i forbindelse med generell prisforhøyelse, f.eks. merverdiavgift, økning av materialpriser osv., hvilket vil komme frem i forbindelse med ny fakturering. Når oppdragsvolumen overstiger en grense på 150.000,00 kr krever Montasje Team forskutt på 60% av total tilbudssummen for material kostnader. 

 7. Tvister

Tvisten mellom kunde og Montasje Team avholdes i forliksrådet eller tingretten Arendal

8. Salvatorisk klausul

Dersom en eller flere klausuler i denne avtalen blir ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i en jurisdiksjon på det nåværende tidspunkt eller blir det på ett senere tidspunkt, så påvirker det ikke lovligheten av de andre bestemmelsene. I slike tilfeller fylles den uvirksomme klausulen ut av partene slik at den blir så lik den uvirksomme bestemmelsen som mulig.

Arendal 01.06.2016

Nyeste kommentarer

06.01 | 17:35

ich dir auch

21.10 | 19:56

Del denne siden